Hitri iskalnik po
bazah podatkov

 

E-novice

Aktualni članki in obvestila

 

Za avtorje

 

HITRA PRIJAVA

Natisni stran | Povečaj velikost pisave | Zmanjšaj velikost pisave
Prva stran | Baze podatkov | Politike |  Razumevanje alkoholne politike v Sloveniji

Razumevanje alkoholne politike v Sloveniji

Raziskava Razumevanje alkoholne politike v Sloveniji 

 

V oviru projekta MOSA raziskujemo, kako različni akterji (posamezniki, skupine ali organizacije) razumejo alkoholno politiko, kakšni so njihovi interesi v odnosu do alkohola, kakšno je njihovo razumevanje obstoječe zakonodaje in priporočil, kakšna je njihova ocena trenutnega stanja in potreb na področju alkoholne politike ter kakšno je njihovo mnenje o uspešnosti posameznih ukrepov za zmanjšanje škode zaradi pretirane rabe alkohola v Sloveniji. Takšne analize akterjev posamezne politike so med managerji, ustvarjalci politik in raziskovalci priznane zaradi prepoznavanja vlog posameznih akterjev, ki imajo interes in moč da vplivajo na ukrepe in cilje organizacije, projekta ali smeri alkoholne politike (Brugha et al. 2000, 239).

V analitičnem delu raziskave bomo opravili analizo pridobljenih podatkov in informacij na podlagi anketnega vprašalnika s katerim smo iskali odgovore na vprašanja, kakšno je razumevanje alkoholne politike v Sloveniji s strani ključnih akterjev. Iz izidov raziskave bo mogoče razbrati, kakšen vpliv in pomen imajo za te akterje posamezni ukrepi in zakoni, kar je posebej pomembno, saj lahko ti s svojim delovanjem vplivajo na končni izid alkoholne politike. Izidi raziskave bodo v pomoč pri zasnovi alkoholne politike; izpostavila se bodo tista področja, na katerih bo potrebno več usklajevanja med različnimi interesnimi skupinami. Raziskovali smo tudi pomen partnerstva med akterji, in tudi to, kakšne oblike partnerstva pri uveljavljanju ukrepov za preprečevanje škode nastale zaradi alkohola sploh lahko nastanejo in obstanejo.

Delne rezultate raziskave bomo objavili do konca maja 2009, celotno raziskavo pa načrtujemo objaviti do konca leta 2009.

 

Metoda raziskovanja

 

Vprašalnik in podatki

Izhajajoč iz temeljne literature s tega področja (Anderson 2006) smo oblikovali vprašalnik, ki je razdeljen v štiri vsebinske sklope:

1. trditve o alkoholni politiki, za katere so udeleženci izražali oceno o vplivu in pomembnosti določenega ukrepa pri zmanjšanju škode zaradi alkohola.

2. trditve povzete iz Zakona o omejevanju porabe alkohola (ZOPAza katere so udeleženci so ocenjevali obseg uveljavljanja posameznih priporočil

3. trditve o načrtovanju in vodenju alkoholne politike v Republiki Sloveniji v zadnjih petih letih; udeleženci so ocenjevali management alkoholne politike v Sloveniji.

4. demografski podatki o izpraševancu, kot so starost, spol, izobrazba, zaposlitev itd., ki omogočajo razvrščanje udeležencev raziskave v različne interesne skupine.

 

Vzorec raziskave

Vzorec smo oblikovali iz baze glavnih udeležencev alkoholne politike v Sloveniji, ki je nastala v okviru projekta MOSA. Vprašalnik smo poslali vsem 430 akterjem iz baze.

 

Uporabljene metode statistične analize

Podatke, pridobljene z anketiranjem smo najprej uredili in jih nato prenesli v programsko orodje SPSS, za podrobnejšo statistično obdelavo. Za izide odgovorov iz vprašalnika bomo opravili osnovno deskriptivno analizo, t.j. izračunali povprečje in standardno napako za vsako skupino odgovarjajočih (vladne organizacije, strokovna javnost, nevladne organizacije, alkoholna industrija). Analizo variance (SPSS) bomo uporabili za test signifikantnih razlik med povprečji odgovorov v posameznih skupinah (vladne organizacije, strokovna javnost, nevladne organizacije, industrija). Pri prvi skupini vprašanj, ki bodo vsebovala trditve o alkoholni politiki, bomo uporabili faktorsko analizo, da bi ugotovili glavne faktorje, na podlagi katerih lahko sklepamo o mnenju posameznih udeležencev in skupin udeležencev glede glavnih vprašanj alkoholne politike.

  

Seznam literature in virov

Anderson P. in Baumberg B. 2006. Stakeholders' views of alcohol policy. Nordic Studies on Alcohol and Drugs 23 (6): 393-414.

Brugha R. in Varvasovszky Z. 2000. Stakeholder analysis: a review. Health and policy planning; 15 (3): 239-246.

Flere S. 2000. Sociološka metodologija. Maribor: Univerza v Mariboru, Pedagoška fakuleta.

WHO 2001. Stockholm Declaration on Alcohol and Young People. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe.

Zakon o omejevanju porabe alkohola (Uradni list RS, št 15, 2003) [http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200315&stevilka=589] 22. 9. 2008

 

 

 
Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...
Strinjam se